Innovaties in screening en vroegdiagnostiek

Looptijd
Vanaf januari 2017

Doel en doelgroep:
Mondkanker is een ingrijpende aandoening met hoge mortaliteit; de vijfjaarsoverleving van patiënten met een mondholtetumor is 59%.  In 2012 kregen in Nederland 2999 mensen de diagnose ‘lip of mondholtetumor’ . In alle gevallen geldt dat de prognose voor gevorderde maligniteiten slechter is dan voor vroeg ontdekte maligniteiten. Op dit moment zijn er in Nederland geen gegevens beschikbaar over de accuratesse van de mondzorgverleners in het detecteren van orale carcinomen. 

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe goed de Nederlandse mondzorgverleners (en studenten tandheelkunde en mondzorgkunde) in de eerste lijn orale carcinomen kunnen detecteren/screenen. Het gaat hier nadrukkelijk om de detectie van orale laesies die in aanmerking komen voor een verwijzing naar een arts voor diagnose en behandeling.  

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie
Het screenen van orale (pre)maligniteiten is een onderdeel van het Periodiek Mondonderzoek. Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat de mondzorgprofessional competent is hierin. 

Op basis van deze gegevens kan een uitspraak gedaan worden over de accuratesse van de mondzorgverleners in het vroegtijdig screenen van orale carcinomen. Door de participatie van de laatstejaars studenten tandheelkunde en mondzorgkunde in het onderzoek is het ook mogelijk om  uitspraak te doen in hoeverre deze professionals adequaat getraind worden in het screenen van orale carcinomen.

Relevantie voor het onderwijs
Enerzijds wordt kennis over het screenen van orale (pre)maligniteiten gegenereerd, die in het onderwijs over patiënten met een complexe zorgvraag wordt gebruikt. Anderzijds kunnen studenten, in het kader van hun afstudeerproject, participeren in dit onderzoek. 

Consortium/projectpartners
Universiteit van Manchester en Cardiff University